logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

5 มีนาคม 2563 นายสมศักดิ์ กรีธาธร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 17 เขต 18  เป็นประธานในการประชุมติดตาเมผลการปฏิ บัติสำนักงานของสำนักงานสห กรณ์จังหวัดตาก ครั้งที่1/2563

นายสมศักดิ์ กรีธาธร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 17 เขต 18  เป็นประธานในการประชุมติดตาเมผลการปฏิ บัติสำนักงานของสำนักงานสห กรณ์จังหวัดตาก ครั้งที่1/2563 โดยมี  นายนิรันดร์ มูลธิดา สหกรณ์จังหวัดตาก และบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกอบด้วย  การแก้ไขข้อบกพร่องและกลุ่มเกษตรกร แผนและผลการชำระบัญชีสหกรณ์ การใช้ประโยชน์ของโครงการไทยนิยมยั่งยืน โครงการนำลูกหลานเกษตรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตรและ เรื่องร้องเรียน พร้อมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก

อ่าน 201 เวลา