logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

3 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสันทาน สีสา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 8 , 9 พร้อมด้วยนายสามารถ น้อยบุญญะ สหกรณ์จังหวัดนครนายก , นางพรสวรรค์ เริงมิตร ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 , นางสาวภัทรภร ศิริมงคล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

นายสันทาน สีสา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 8 , 9 พร้อมด้วยนายสามารถ น้อยบุญญะ สหกรณ์จังหวัดนครนายก , นางพรสวรรค์ เริงมิตร ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 , นางสาวภัทรภร ศิริมงคล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมและรับการตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่ 1/2563) โดยนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 9 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

อ่าน 174 เวลา