logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

2 กรกฎาคม 2562 นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,6 เข้าร่วมประชุมกับนางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการประชุมการตรวจราชการเขต 6 รอบที่ 2/2562 ของจังหวัดพังงา

นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,6 เข้าร่วมประชุมกับนางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการประชุมการตรวจราชการเขต 6 รอบที่ 2/2562 ของจังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุมด้วย หลังจากนั้นเวลา 13.00 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา โดยกำชับให้ทุกกลุ่มงานร่วมกันทำงานตามแผนงาน/โครงการ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

อ่าน 293 เวลา