logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

3 กรกฎาคม 2562 นายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7, 18 และคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจกำกับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสหกรณ์การเกษตรนิคมฯบางระกำ จำกัด จังหวัดพิษณุโลก

นายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7, 18 และคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจกำกับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสหกรณ์การเกษตรนิคมฯบางระกำ จำกัด จังหวัดพิษณุโลก โดยสหกรณ์ดังกล่าวได้รับงบประมาณอุดหนุนตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแก่สถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) จำนวน 2 รายการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจการรวบรวมข้าวเปลือกจากเกษตรกรสมาชิก ประกอบด้วย 1) ก่อสร้างโกดัง ขนาด 10,000 ตัน และ 2) ก่อสร้างลานตาก ขนาด 3,200 ตร.ม. โดยสหกรณ์ได้เริ่มใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดดังกล่าวในฤดูการผลิตนี้ โดยตั้งเป้าหมายการรวบรวมข้าวเปลือกจากเกษตรกรสมาชิกในฤดูการนี้เพิ่มขึ้น จากฤดูกาลก่อนที่ 30,000 ตัน เป็น 50,000 ตัน

อ่าน 322 เวลา