logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

22 สิงหาคม 2562 นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7, 18 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ 31กรกฎาคม 2562) เขตตรวจราชการที่ 7

นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7, 18 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ 31กรกฎาคม 2562) เขตตรวจราชการที่ 7 พร้อมด้วยนางรอซนานี สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี โดยให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการต่างๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์
ให้คุ้มค่า การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ การชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจ รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหาของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

อ่าน 291 เวลา