logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

2 ธันวาคม 2562 นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการส่วนกลาง 1,2,7 ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายจิระชัย อินทรโชติ สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการส่วนกลาง 1,2,7 ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายจิระชัย อินทรโชติ สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมด้วยโดยกำชับให้ทุกกลุ่มงานร่วมมือร่วมใจในการทำงาน กำหนดวิธีการ เป้าหมายร่วมกัน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

อ่าน 236 เวลา