logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

20 มิถุนายน 2562 นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,6 ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะที่ 5 ภาคใต้ จำนวน 11 จังหวัด

นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,6 ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะที่ 5 ภาคใต้ จำนวน 11 จังหวัด โดยมีนางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะทำงาน ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการเกษตรโดยบูรณาการส่วนราชการ พิจารณาโครงการ กิจกรรม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ในภาพรวมของกระทรวงฯ รวมทั้งขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม เร่งรัด และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนบูรณาการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง รวมทั่งบูรณาการการทำงานทุกมิติทั้งในระดับพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อ่าน 487 เวลา