logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

16 มกราคม 2562 นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7,18 พร้อมด้วย นายประวัติ แดงบรรจง สหกรณ์จังหวัดยะลา เข้าร่วมตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรธารโต จำกัด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7,18 พร้อมด้วย นายประวัติ แดงบรรจง สหกรณ์จังหวัดยะลา เข้าร่วมตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรธารโต จำกัด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ซึ่งสหกรณ์มีการดำเนินธุรกิจ ด้านเงินฝาก สินเชื่อ และจัดหาสินค้ามาจำหน่าย โดยมีนางวิชชุดา กาญจนศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 อำเภอธารโต และนายวิทยา แก้วเจริญ ผู้จัดการสหกรณ์ ร่วมต้อนรับและพาเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์

อ่าน 525 เวลา