logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

16 มกราคม 2562 นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7,18 พร้อมด้วย นายประวัติ แดงบรรจง สหกรณ์จังหวัดยะลา และ นายชนะ อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 อำเภอเบตง

นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7,18 พร้อมด้วย นายประวัติ แดงบรรจง สหกรณ์จังหวัดยะลา และ นายชนะ อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 อำเภอเบตง เข้าร่วมติดตามการจัดทำแผนธุรกิจ และการใช้ประโยชน์ จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาด ที่สหกรณ์ได้รับจากงบประมาณเงินอุดหนุน ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสุตัน จำกัด อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยสหกรณ์ ได้รับรถโฟล์คลิฟท์ ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 คัน

อ่าน 526 เวลา