logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(2 โหวต)

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) 

ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

1. ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) ในลำดับที่ 279 - 316 จำนวน 38 ราย สำรองลำดับที่ 317 - 326 จำนวน 10 ราย

2. ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) ในลำดับที่ 12 - 15 จำนวน 4 ราย สำรองลำดับที่ 16 จำนวน 1 ราย

3. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) ในลำดับที่ 73 - 74 , 79 - 81 , 84 - 85 , 89 และ 91 จำนวน 9 ราย สำรองลำดับที่ 99 ,101 , 104 , 107 - 108 , 111 และ 115 จำนวน 7 ราย

รวมทั้งสิ้น  69 ราย มารายงานตัวเพื่อจัดทำเอกสารใน วันที่ 28 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 226  อาคาร 1 ชั้น 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัด

 เรื่อง  ประเภทไฟล์
1. ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
 2. แบบข้อมูลบุคคลและปัจจัย เอกสารหมายเลข 1  
 3. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน เอกสารหมายเลข 2  
 4. แบบฟอร์มขอสละสิทธิ์การบรรจุเข้ารับราชการ  
 5. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) 
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)
 
 6.  บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)
 
 7. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  (ทั่วไป) 
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)
 
อ่าน 1349 เวลา