logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

18 สิงหาคม 2561 สหกรณ์จังหวัดพัทลุงพร้อมคณะ ร่วมประชาสัมพันธ์ผลไม้คุณภาพพัทลุง โดยจับมือกับ อบต.บ้านนา สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง และ อบจ. พัทลุง

สหกรณ์จังหวัดพัทลุงพร้อมคณะ ร่วมประชาสัมพันธ์ผลไม้คุณภาพพัทลุง โดยจับมือกับ อบต.บ้านนา สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง และ อบจ. พัทลุง จัดปุฟเฟ่ผลไม้ครั้งที่ 1 คนละ 100 บาทและจัดเวทีเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวบรวมผลไม้คุณภาพ หนุนตลาดผลไม้ชุมชนบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์ เพื่อผลักดันให้เป็นตลาดกลางเกษตรของพัทลุงต่อไป

อ่าน 1043 เวลา