logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

29 มกราคม 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุม

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีการพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน เรื่องการกำหนดอัตราขั้นสูงของเงินรางวัลสำหรับกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้างของสถาบันการเงินประชาชน และสรุปประเด็นปัญหาในการดำเนินงานในการจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนจากผู้ประสานงาน ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

อ่าน 119 เวลา