logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

29 เมษายน 2564 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2564 โดยเป็นการประชุมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อติดตามรายงานการประชุมในครั้งที่ผ่านมา ในวันที่ 27 มกราคม 2564 เเละร่วมหารือในประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2564 โดยเป็นการประชุมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อติดตามรายงานการประชุมในครั้งที่ผ่านมา ในวันที่ 27 มกราคม 2564 เเละร่วมหารือในประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เเละมีเเนวทางการดำเนินการในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เก็บรักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวรโดยมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ดังนี้ กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมทางบก กรมอุทยานเเห่งชาติ MOAC Thailand เเละสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต4 ณ ห้องประชุมชั้น6 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ

อ่าน 83 เวลา