logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

28 มกราคม 2564 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ครั้งที่ 1/2564

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการโสมสวลี ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม และถ่ายทอดสัญญาณไปยังหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกด้วย
สำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” โดยมีเป้าหมายในการสร้างประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ เพิ่มจีดีพีประเทศ และเพิ่มรายได้เกษตรกรและผู้ประกอบการทุกระดับ ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เพื่อใช้ในการซื้อขายได้จริงในตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตและผู้ค้ามาพบกัน สามารถขยายสินค้าเกษตรในระยะยาว ลดปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด และสร้างเสถียรภาพและยกระดับสินค้า รวมทั้งได้แตั้งตั้งคณะทำงานการสร้างแพลตฟอร์มกลางฯ เพื่อเสนอแนวทาง วิธีการออกแบบ พัฒนา และจัดให้มีแพลตฟอร์มกลางฯ เพื่อเชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอัตลักษณ์ และสินค้าเกษตรแปรรูป รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง ประสานงานเพื่อขับเคลื่อนให้แพลตฟอร์มกลางฯ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และทำการตลาดสินค้าเกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างมั่นคงยั่งยืนต่อไป

อ่าน 129 เวลา