logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

28 ธันวาคม 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 11/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกรมที่มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญและการสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 11/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกรมที่มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญและการสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งพิจารณาการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกรม และผลการเบิกจ่ายงบประมาณของผู้ตรวจราชการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกจากนี้ยังได้รับฟังผลการตรวจราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 และรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 โดยมีผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการกอง/สำนักที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

อ่าน 62 เวลา