logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

28 เมษายน 2564 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ โดยมี นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ โดยมี นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม โดยในที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว และแผนงาน/โครงการสำคัญ (Action Plan) ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์นม ระยะที่ 1 พร้อมติดตามความก้าวหน้าของคณะทำงาน ภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โคนมและผลิตภัณฑ์นม เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งพิจารณาการขอยกเลิกบันทึกข้อตกลง (mou) การซื้อขายน้ำนมโค ปี 2563/2564 ของบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

อ่าน 102 เวลา