logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

28 เมษายน 2563 นายเสน่ห์ สภาพันธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกและโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การให้คำแนะนำสหกรณ์ที่ได้รับการอุดหนุนเครื่องผสมปุ๋ยและการใช้ประโยชน์ การสำรวจข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมใจช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกและประชาชนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายเสน่ห์ สภาพันธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกและโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การให้คำแนะนำสหกรณ์ที่ได้รับการอุดหนุนเครื่องผสมปุ๋ยและการใช้ประโยชน์ การสำรวจข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมใจช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกและประชาชนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหารือแนวทางการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เพื่อให้การช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและทันกับสถานการณ์ และเน้นการดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องและเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน นอกจากนี้ยังได้รับฟังผลการดำเนินงานตามมาตรการประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ รวมถึงผลการตรวจราชการประจำเดือนเมษายน 2563 และรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่3/2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 โดยมีผู้ตรวจราชการกรม เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง/สำนักที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

อ่าน 292 เวลา