logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

27 เมษายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสัมมนาครูใหญ่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 40) และพระราชทานพระราโชวาทให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยระบบ ZOOM รวม 1,058 คน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสัมมนาครูใหญ่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 40) และพระราชทานพระราโชวาทให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยระบบ ZOOM รวม 1,058 คน โดยมีนายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหนึ่งหน่วยงานผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองพระบาท

อ่าน 95 เวลา