สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

27 เมษายน 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ครั้งที่ 2/2564 ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมี นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุม และถ่ายทอดสัญญาณไปยังหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ครั้งที่ 2/2564 ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมี นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุม และถ่ายทอดสัญญาณไปยังหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์
สำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในครั้งนี้ เพื่อร่วมพิจารณาการดำเนินงานขับเคลื่อนการทำงานจัดทำแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” แนวทางการดำเนินการโครงการนำร่อง (Quick Win) โดยมีการคัดเลือกกลุ่มสหกรณ์นำร่อง 40 สหกรณ์ที่มีความเข้มแข็ง เพื่อผลักดันสินค้าของกลุ่มสหกรณ์ขึ้นสู่แพลตฟอร์ม B2B ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจัดให้มีกิจกรรมคู่ขนาน กิจกรรมเจรจาการค้า Online Bussiness Matching เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตและผู้ค้ามาพบกัน ได้คู่ค้าเพิ่มขึ้นและเป็นการเพิ่มมูลค่าการค้าสามารถขยายสินค้าเกษตรในระยะยาว สร้างเสถียรภาพและยกระดับสินค้า ประสานงานเพื่อขับเคลื่อนให้แพลตฟอร์มกลางฯ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และทำการตลาดสินค้าเกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างมั่นคงยั่งยืนต่อไป อีกทั้งได้มีการหารือถึงกิจกรรมส่งเสริมให้แก่กลุ่มสหกรณ์การเกษตรเข้าสู่แพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ในเรื่องการสมัครเข้าร่วมโครงการ และรายละเอียดของกิจกรรมอีกด้วย

อ่าน 133 เวลา