logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

26 มกราคม 2564 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน กำกับ และติดตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองนับผลผลิตทางการเกษตร ครั้งที่ 2/2564

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน กำกับ และติดตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองนับผลผลิตทางการเกษตร ครั้งที่ 2/2564 โดยมีผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างคำสั่งคณะทำงานประสานและติดตามโครงการ คู่มือปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงพิจารณาคู่มือการดำเนินงาน แผนบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ พร้อมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

อ่าน 126 เวลา