สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

25 พฤศจิกายน 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2564 โดยมี ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2564 โดยมี ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ 7 ประเภท ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร
 ในการประชุมครั้งนี้มีการติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแนวทางพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ของคณะทำงานพิจารณากรอบแนวทางพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ ซึ่งได้พิจารณาหารือรายละเอียดหลักสูตรทั้ง 5 หลักสูตร ได้แก่ อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ บทบาทหน้าที่ (กรรมการ ฝ่ายจัดการ สมาชิก ผู้ตรวจสอบกิจการ) ธรรมาภิบาล กฎหมาย การเงินการบัญชี โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณารายละเอียด คำนึงถึงความชัดเจนกับกลุ่มเป้าหมาย และเน้นการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของสหกรณ์ ทั้งนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้ให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” สำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่ และสหกรณ์ขนาดเล็ก จำนวน 8 หน่วยงาน และได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์แล้ว จำนวน 35 รุ่น 2,966 ราย
 จากนั้น ได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดการฝึกอบรม หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดอบรมในรูปแบบห้องเรียน (onsite) ได้ คณะอนุกรรมการฯ จึงขยายเวลาให้สามารถจัดการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ 100% ไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2565 รวมทั้งร่วมกันพิจารณากรอบแนวทางการอนุญาตให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นสมาคม หรือองค์กร หรือหน่วยอื่น ๆ เป็นผู้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” โดยจะมีการติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรมเพื่อประเมินคุณภาพหน่วยงานจัดการฝึกอบรม หลักสูตร และผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้รับไปพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อไป
 ทั้งนี้ ในที่ประชุม ได้ร่วมกันเสนอแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร ให้มีธรรมาภิบาล สร้างความศรัทธา น่าเชื่อถือให้กับสังคมและสมาชิกสหกรณ์ รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิก สามารถพึ่งตนเองได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งสหกรณ์ภาคการเกษตรจะต้องมีการปรับตัวให้มากขึ้น ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เข้ามาต่อยอดด้านเทคโนโลยี และการตลาดออนไลน์ พร้อมทั้งเชื่อมโยงสหกรณ์ภาคออมทรัพย์ ภาคบริการ ภาคเคหะสถานในชุมชนเมือง เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบสหกรณ์ในประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนต่อไป

อ่าน 138 เวลา