logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

25 ธันวาคม 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการภายในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมี เจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาสหกรณ์โคนมและโคเนื้อ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการภายในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมี เจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาสหกรณ์โคนมและโคเนื้อ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ
สำหรับ งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2564 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 17 มกราคม 2564 ณ บริเวณเชิงเขาตาแป้น องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการภายใต้ชื่อ “สหกรณ์เข้มแข็ง ร่วมแรงต้านวิกฤต สร้างพลังชีวิตสู่สังคม” เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของกรมฯ ในการเสริมสร้างความแข้มแข็งให้กับสมาชิกสหกรณ์โคนม โดยผลักดันและเสริมศักยภาพตามความเข้มแข็งเป็นรายสหกรณ์ การยกระดับการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์นม การสร้างบัณฑิตสาขาโคนม เพื่อต่อยอดอาชีพที่พ่อให้ พร้อมทั้งทิศทางการขับเคลื่อนสหกรณ์โคนม ปี 2564 อีกด้วย

อ่าน 65 เวลา