สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

24 พฤศจิกายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษา ณ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษา ณ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายวีระ จันทร์ทอง สหกรณ์จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เฝ้าฯ รับเสด็จ
 โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุม 48 ปี ทอดพระเนตรวีดิทัศน์การดำเนินงานสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ทอดพระเนตรนิทรรศการห้องพิพิธภัณฑ์ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ ณ อาคารเทพฤทธิ์ เทวกุล ชั้น 2 ทอดพระเนตรห้องตรวจสอบคุณภาพ ทอดพระเนตรกระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ และห้องปฏิบัติการ ภายในอาคารโรงงานผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ จากนั้น เสด็จไปยังอาคารเดลี่ฮัท และร้านค้าโครงการหลวง ทรงทอดพระเนตรกิจการขายผลิตภัณฑ์นมหนองโพ และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัดฯ
 สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) เป็นสหกรณ์โคนมแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ประสบปัญหาไม่มีที่จำหน่ายน้ำนมดิบ พระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดสร้างโรงงานนมผงขึ้นที่ตำบลโพธาราม อำเภอหนองโพ จังหวัดราชบุรี และได้มีการจัดตั้งศูนย์รวมนมเพื่อรวบรวมน้ำนมดิบจากสมาชิก ต่อมาคณะกรรมการฯได้มีการหารือและมีมติให้จัดตั้งเป็นสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม จดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่า "สหกรณ์โคนมราชบุรี จำกัด" เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2514 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ใช้ชื่อเป็น "สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) เมื่อปี 2518
 ปัจจุบันสหกรณ์มีจำนวนสมาชิกกว่า 4,404 ราย ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และสหกรณ์ได้รวบรวมน้ำนมดิบปีละกว่า 73,000 ตัน หรือประมาณ 200 ตัน ต่อวัน สหกรณ์ได้นำน้ำนมดิบที่รวบรวมได้ไปแปรรูปเป็นนม U.H.T. และนมพาสเจอไรส์จำหน่ายสู่ผู้บริโภค ส่งผลให้สหกรณ์ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมแปรรูปทุกประเภทปีละกว่า 2,296 ล้านบาท
 สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ได้ดำเนินกิจการมาเป็นเวลากว่า 50 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด ฯ ได้ดำเนินกิจการมาตามแนวพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดยตลอดจนสหกรณ์ฯ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. โยเกิร์ต ไอศครีม และนมอัดเม็ด จำหน่ายไปทั่วประเทศโดยมีกําลังผลิตเพียงพอที่จะรองรับกับปริมาณน้ำนมดิบที่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตตำบลหนองโพและใกล้เคียงผลิตได้ ทำให้เกษตรกรไม่มีปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องสถานที่จำหน่ายน้ำนมดิบเมื่อประกอบกับการดำเนินงานในรูปสหกรณ์ที่ผลประโยชน์ต่างๆส่วนใหญ่จะตกอยู่กับสมาชิกแล้วนับได้ว่าสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) คือทางออกของการแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้อย่างแท้จริง

อ่าน 164 เวลา