สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

24 พฤศจิกายน 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ กรีธาธร ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 2,3,4 นายวีระ จันทร์ทอง สหกรณ์จังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ กรีธาธร ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 2,3,4 นายวีระ จันทร์ทอง สหกรณ์จังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมี นายสุบิน ป้อมโอชา ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ นายวิชัย ตันวราโชติ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ คณะกรรมการสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
 โอกาสนี้ อธิบดีฯ ได้รับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมแนะนำการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ และให้กำลังใจแก่คณะกรรมการสหกรณ์ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนม ลดต้นทุนการผลิตของสหกรณ์ พัฒนาคุณภาพน้ำนมให้มีมาตรฐานสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
 ทั้งนี้ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ดำเนินธุรกิจ 6 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจรวบรวมน้ำนมดิบและการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
ยอดซื้อน้ำนมดิบจากสมาชิก 73,025,464 กิโลกรัม ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมแปรรูปทุกประเภท เป็นเงิน มากกว่า 2,296 ล้านบาท มีสมาชิกที่ส่งนมให้สหกรณ์ 1,474 ราย ปริมาณน้ำนมดิบที่รับทั้งหมดต่อวันประมาณ 200 ตัน เป็นของสมาชิก 140 ตัน บุคคลภายนอก 60 ตัน ใช้ในการผลิตนมโรงเรียน 63% ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับฝาก ธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ ธุรกิจบริการและส่งเสริมสมาชิก และธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย
 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ได้ส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ และงบประมาณโครงการให้กับสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) อาทิ โครงการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมการตลาด เจรจาการค้า จับคู่ธุรกิจ โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ โครงการพัฒนาสินค้าชุมชนเข้าสู่ตลาดออนไลน์ offine 2 Online (82C) กิจกรรมสร้างสุดยอดนักค้าออนไลน์รุ่นใหม่ (New Gen Online Reseller) เป็นต้น รวมทั้งได้สนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ในการพัฒนาการผลิตน้ำนมโคที่มีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต ให้สมาชิกกู้ยืมไปปรับปรุงฟาร์มให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งสนับสนุนเงิน กพส. ให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง ปี 2564 เพื่อรวบรวมน้ำนมดิบจากสมาชิกอีกด้วย

อ่าน 133 เวลา