สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

24 พฤศจิกายน 2564 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 5/2564 ณ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 5/2564 ณ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ โดยมี นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ
 ในการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเพื่อพิจารณาการกำหนดอัตราค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประเภทที่ดินที่ ส.ป.ก. จัดซื้อ ที่ดินพระราชทาน ที่ดินบริจาค และที่ดินราชพัสดุที่กระทรวงการคลังอนุญาต การกำหนดอัตราค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมถึงเรื่องขออนุมัติโครงการและใช้เงินกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์พร้อมหอถังสูบเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมถึงพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อ่าน 132 เวลา