logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

24 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2564

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อรับทราบและติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

อ่าน 121 เวลา