สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

24 สิงหาคม 2563 นายเสน่ห์ สภาพันธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 8/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารกรมที่มอบให้ผู้ตรวจราชการกรมกำกับ ติดตาม และเร่งรัด เรื่องนมโรงเรียน ข้อบกพร่องของสหกรณ์และผลการรวบรวมข้าวเปลือกในระบบสหกรณ์ ปีการผลิต 2562/2563

นายเสน่ห์ สภาพันธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 8/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารกรมที่มอบให้ผู้ตรวจราชการกรมกำกับ ติดตาม และเร่งรัด เรื่องนมโรงเรียน ข้อบกพร่องของสหกรณ์และผลการรวบรวมข้าวเปลือกในระบบสหกรณ์ ปีการผลิต 2562/2563 เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว ถูกต้องและทันกับสถานการณ์ นอกจากนี้ยังได้รับฟังผลการตรวจราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 และรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการ ครั้งที่7/2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 โดยมีผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการกอง/สำนักที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่าน 481 เวลา