สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

23 กุมภาพันธ์ 2564 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ (ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2564

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ (ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 30 แห่ง จาก 26 จังหวัด ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร
สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม พัฒนาศักยภาพการตลาดผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่และบรรจุภัณฑ์แก่สินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และสามารถพัฒนาสู่การผลิตและการตลาด ในเชิงพาณิชย์ โดยรองอธิบดีฯ เน้นย้ำในเรื่องการให้ความสำคัญของตลาด คุณภาพสินค้า ราคา และการบริการ สามารถนำความรู้กลับไปพัฒนาตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ และพัฒนาองค์กรให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้ นอกจากนี้ ได้มีการกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เจรจาการค้า จับคู่ธุรกิจ ให้คำปรึกษาในการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีการระดมความคิดแนวทางการวางแผนการผลิต และวางแผนการตลาด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ผลักดันให้สหกรณ์ภาคการเกษตรมีบทบาทในการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจากสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่หรือนำมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มและตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภคในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะบทบาทในการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจากสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่ ส่งเสริมการนำวัตถุดิบขั้นต้นมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มและทำหน้าที่การตลาดสินค้าเกษตร เพื่อลดผลกระทบ จากปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดในฤดูเก็บเกี่ยว ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่มีความสามารถในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่รวบรวมได้จากสมาชิกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นต้นเท่านั้น เช่น ข้าวสารบรรจุถุง นมพาสเจอร์ไรซ์ ผลไม้อบแห้ง เนื้อสัตว์แปรรูป ซึ่งผลิตภัณฑ์ไม่หลากหลายรวมทั้งบรรจุภัณฑ์ยังไม่น่าสนใจ ประกอบกับสหกรณ์มีความต้องการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ลดการสูญเสีย สามารถยืดอายุ การเก็บรักษาและคงคุณภาพมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีด้านการผลิตโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มพืชผักและผลไม้ที่ผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ประสบภาวะสินค้าเกษตรล้นตลาด ส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่ำ การนำวัตถุดิบที่เหลือจากการแปรรูปหรือชิ้นส่วนที่เหลือมาสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการหาแนวทางพัฒนาสินค้าและพัฒนาภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภคในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความโดดเด่น สร้างความแตกต่าง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรของสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมอย่างเป็นขั้นตอน ด้วยการนำนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) ทั้งในด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) การยกระดับกระบวนการผลิต (Process Innovation) การสร้างนวัตกรรมทางการตลาด (Market Innovation) สร้างมูลค่าเพิ่มโดยส่งเสริมผลิต และพัฒนาสินค้าให้สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชน ยกระดับการผลิตสินค้าของสหกรณ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ยืดอายุการเก็บรักษาสินค้าเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรเพิ่มมูลค่า ลดการสูญเสียสินค้า (Zero waste) นำนวัตกรรมมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ผลักดันสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้สินค้าสหกรณ์ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคและตรงกับความต้องการของตลาด อันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ทำให้เกษตรกรรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้ในระยะยาวต่อไป

อ่าน 148 เวลา