สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

23 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น โดยมี ผู้แทนกรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น โดยมี ผู้แทนกรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร
ในการประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับภาค 7 ประเภท ดังนี้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์โคนม สหกรณ์นิคม สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โดยมีเกณฑ์การตัดสินสหกรณ์ดีเด่น แบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 ความคิดริเริ่ม หมวดที่ 2 ความสามารถในการบริหารและการจัดการ หมวดที่ 3 บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิก หมวดที่ 4 ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจ และหมวดที่ 5 การทำกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้มีการพิจารณารางวัลหรือการเชิดชูเกียรติให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ และปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติต่อไป

อ่าน 158 เวลา