logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

22 มกราคม 2564 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมโครงการทดสอบการปฏิบัติงานนวัตกรรมรถเกี่ยวข้าวขนาดเล็ก พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ แปลงสาธิต ของนางอาอีซ๊ะ สลัมสี แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมโครงการทดสอบการปฏิบัติงานนวัตกรรมรถเกี่ยวข้าวขนาดเล็ก พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ แปลงสาธิต ของนางอาอีซ๊ะ สลัมสี แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับนวัตกรรมรถเกี่ยวข้าวแบบเดินตามขนาดเล็ก โดยนวัตกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อคิดค้นและพัฒนาโครงการ “นวัตกรรมรถเกี่ยวข้าวแบบเดินตามขนาดเล็ก” ขึ้น โดยใช้ตัวรถของรถไถนาแบบเดินตามทั่วไป ที่หาซื้อได้ตามท้องตลาด นำมาติดตั้งกับเครื่องยนต์ดีเซลและเพิ่มเครื่องตัดและกลไกสำหรับใช้เกี่ยวข้าวในแปลงนา ซึ่งเหมาะสำหรับแปลงนาประเภทที่ราบลุ่ม ข้าวล้มราบเรียบถึงข้าวตั้ง รวมไปถึงพืชการเกษตรอื่น ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สำหรับชาวนาอย่างสูงสุด เช่น ลดขนาดของรถเกี่ยวข้าวให้น้อยลง การปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในทุกสภาพภูมิประเทศพื้นที่นาในประเทศไทย และการต่อยอดนำนวัตกรรมมาใช้ เช่น IOT (Internet of thing) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเกี่ยวข้าวโดยไร้คนขับ สามารถทำงานแบบอัตโนมัติ เป็นต้น
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวข้าวแบบเดินตามสำหรับใช้ในการลดต้นทุนการปลูกข้าวทั้งรายย่อยและกลุ่มเกษตรกร และเพื่อเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมให้มีประโยชน์สูงสุดอีกด้วยทำให้เกษตรกรสามารถทำงานได้คนเดียว ข้าวที่ตัดได้นำมาตากเพียงแดดเดียวก็สามารถเข้าไปโรงสีได้ ตอซังข้าวมีขนาดสั้น เกษตรกรไม่ต้องเผา ช่วยลดมลภาวะทางอากาศ นอกจากนี้ รถเกี่ยวข้าวยังมีขนาดเล็ก ทำให้ประหยัดต้นทุน ประหยัดแรงงาน และสามารถนำไปใช้เอนกประสงค์กับต้นหญ้าหรือตัดหญ้าเลี้ยงสัตว์ หรือเพิ่มชุดโรตารี่สำหรับการเตรียมพื้นที่นาได้อีกด้วย ถือเป็นการช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งอีกด้วย

อ่าน 74 เวลา