logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 จังหวัดนครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 จังหวัดนครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในการนี้ ทรงทอดพระเนตรวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน , รับฟังรายงานข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานโครงการในพระราชดำริฯ และสถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภค , รับฟังรายงานผลการเรียนของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ , รับฟังรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของสมาชิกชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 จากนั้นทรงทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย โดยใช้สื่อ DLTV , กิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน , กิจกรรมห้องพยาบาล รวมถึงกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
ทั้งนี้สหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2535 มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 76 คน ผลการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน (ณ วันที่ 30 เมษายน 2564) สหกรณ์มีรายรับ 30,111.68 บาท รายจ่าย 27,290 บาท กำไรสุทธิ 2,821.68 บาท และปันผลเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก 2,016 บาท
จากนั้นทรงทอดพระเนตรกิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน , กิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรียน จำนวน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมทำไม้กวาดทางมะพร้าว และกิจกรรมทำเหรียญโปรยทาน รวมทั้งทรงทอดพระเนตรกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปลูกพืช , กิจกรรมประมง , กิจกรรมปศุสัตว์ และทรงพระราชทานพระราโชวาทให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม โดยมี นางครสวรรค์ โภคา ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 129 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหนึ่งหน่วยงานผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีที่ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองพระบาทในครั้งนี้ด้วย

อ่าน 17 เวลา