logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 6/2564 เพื่อรับทราบและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านการประชุมระบบ Zoom Meeting

เวลา 09.00 น. นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 6/2564 เพื่อรับทราบและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านการประชุมระบบ Zoom Meeting ตามแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

อ่าน 20 เวลา