logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

20 กรกฎาคม 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมการชี้แจงแผนงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ต่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฎิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมการชี้แจงแผนงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ต่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฎิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก อาชาไนย ศรีสุข ประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ เป็นประธานในการประชุมฯ และมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและชี้แจงแผนงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ของแต่ละหน่วยงานผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting อีกด้วย

อ่าน 13 เวลา