logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

20 กรกฎาคม 2564 นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา” รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา” รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ Zoom Meeting ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ ศึกษานิเทศก์ ในเขตรับผิดชอบของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 - 4 จำนวน 290 คน
สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา” รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน โดยการปลูกฝังเรื่องหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ รวมทั้งส่งเสริมการสร้างโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้การสหกรณ์ในชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องการสหกรณ์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนต่อไป ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินการจัดอบรมครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2545 จากการอบรมที่ผ่านมาได้ประเมินผลการดำเนินงานพบว่า ครูสามารถจัดการเรียนการสอนวิชาการสหกรณ์ได้ นักเรียนให้ความสนใจในการเรียนรู้ เป็นวิชาที่สามารถปฏิบัติได้จริง โดยจัดกิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมร้านค้า กิจกรรมการผลิตที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย โดยมีการประเมินโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรู้การสหกรณ์โดยกำหนดหลักเกณฑ์ประเมิน วัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและพฤติกรรมสัมฤทธิ์ผลของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อส่งเสริมการสร้างให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้การสหกรณ์ในชุมชน ปัจจุบันมีโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ทั่วประเทศมากกว่า 1,000 แห่ง

อ่าน 17 เวลา