สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

20 กรกฎาคม 2563 นายเสน่ห์ สภาพันธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 7/2563 พื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำข้อมูลทะเบียนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การติดตามโครงการรวบรวมข้าวเปลือก และการติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกรม

นายเสน่ห์ สภาพันธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 7/2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำข้อมูลทะเบียนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การติดตามโครงการรวบรวมข้าวเปลือก และการติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกรมที่มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมติดตาม รวมทั้งพิจารณาแนวทางการปฏิบัติในการยุติข้อร้องเรียน การตอบข้อร้องเรียน การแจ้งหน่วยงานภายในและภายนอกกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและทันกับสถานการณ์ นอกจากนี้ยังได้รับฟังผลการตรวจราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2563 และรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 โดยมีผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการกอง/สำนักที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 129 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

อ่าน 448 เวลา