สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

20 มกราคม 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์ในการประเมินของปี พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบด้วย 1.IIT เป็นการประเมินจากบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ 2.EIT เป็นการรับการประเมินจากประชาชน/ผู้รับบริการจากหน่วยงาน 3.OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลจากเว็บไซต์หลักของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งพิจารณาแผนปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) พ.ศ. 2564 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

อ่าน 793 เวลา