logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

20 มกราคม 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ร้านค้า ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ร้านค้า ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร
สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีการรายงานสรุปผลการประเมินการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ที่ครบกำหนดชำระในปีงบประมาณ 2563 สรุปผลการอนุมัติให้สหกรณ์กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 โดยแบ่งเป็นโครงการปกติและโครงการพิเศษ รวมทั้งรายงานการตรวจสอบสถานะของลูกหนี้ กพส. การหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 การจ่ายเงินอุดหนุนจ่ายขาดให้สหกรณ์ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และร่วมหารือพิจารณาถึงแผนงานที่จะร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ที่ผ่านมาด้วย

อ่าน 106 เวลา