logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

19 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บันทึกเทปสัมภาษณ์ในประเด็น “โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาของบุตร - หลานสมาชิกสหกรณ์” ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ ซึ่งการบันทึกเทปครั้งนี้จะเผยแพร่ในรายการเรื่องง่ายใกล้ตัว เวลา 20.50 - 21.00 น. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บันทึกเทปสัมภาษณ์ในประเด็น “โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาของบุตร - หลานสมาชิกสหกรณ์” ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ ซึ่งการบันทึกเทปครั้งนี้จะเผยแพร่ในรายการเรื่องง่ายใกล้ตัว เวลา 20.50 - 21.00 น. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30
สำหรับโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตร – หลานของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร (ปีการศึกษา 2564 – 2566) กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ จัดทำโครงการฯ ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของ บุตร – หลาน สมาชิกสหกรณ์โคนมและสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนมกับมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้บุตร – หลานสมาชิกสหกรณ์ในภาคการเกษตร ได้รับการศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการเกษตร และเมื่อจบการศึกษาจะได้นำความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาสหกรณ์ และเป็นการสร้างความมั่นคงในอาชีพด้านการเกษตรการเลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานให้อยู่คู่กับคนไทย สหกรณ์มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ในภาคการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีการศึกษา 2562 - 2563 มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและได้รับทุนการศึกษาตามโครงการฯ จำนวน 10 คน ได้แก่ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ 4 คน และสาขาสัตวศาสตร์ 6 คน เป็นวงเงินทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ตลอดหลักสูตร จำนวน 2,519,800 บาท
{gallery}19feb2564_1{gallery}

อ่าน 162 เวลา