logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

18 มีนาคม 2564 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยมี นายพิชัย ปานแก้ว สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ บุคลากรในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้สังเกตการณ์ จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการฯ ณ เดอะเลกาซี รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยมี นายพิชัย ปานแก้ว สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ บุคลากรในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้สังเกตการณ์ จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการฯ ณ เดอะเลกาซี รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2564 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม และสนับสนุน ขยายผลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภายในหน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ให้แก่บุคลากร กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยการจัดอบรมแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม และกิจกรรมการประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช. กาญจนบุรี บรรยายตลอดหลักสูตร

อ่าน 617 เวลา