logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

18 มีนาคม 2563 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนกลาง และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 - 20 ประจำปี 2563

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนกลาง และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 - 20 ประจำปี 2563 โดยมี นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
สำหรับการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานประจำปี 2563 ได้มีการชี้แจงกรอบการพัฒนาบุคลากร แผนการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจะมีการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ เสริมสร้างสมรรถนะให้กับบุคลากรสหกรณ์ บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ สถานศึกษาและประชาชนทั่วไป ชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (IDP) ของบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการประเมินความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะของตนเองให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ และชี้แจงแนวทางการดำเนินโครวการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 รวมทั้งนำเสนอแผนการประชาสัมพันธ์ประจำปี 2563 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เผยแพร่ผลสำเร็จในการดำเนินงานขับเคลื่อนระบบสหกรณ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งและความเสมอภาค
ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เน้นย้ำให้ดำเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ฝึกฝน ปฏิบัติลงมือทำอย่างจริงจัง นำองค์ความรู้ ทักษะที่ได้รับการพัฒนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานได้จริง นำเทคโนโลยีหรือแอพพลิเคชั่นที่มีมาใช้ประโยชน์ เช่น Smart CO-OP, COOP CARE เป็นต้น รวมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานต่างๆ ให้กับบุคลากรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด้วย

อ่าน 370 เวลา