logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

8 กุมภาพันธ์ 2564 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนงานและยกระดับการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีผู้อำนวยการสำนัก/กอง เลขานุการกรม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนงานและยกระดับการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีผู้อำนวยการสำนัก/กอง เลขานุการกรม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพิจารณาคัดเลือกผลงานของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ จำนวน 14 ผลงาน และสาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 7 ผลงาน และรับฟังสรุปผลการประชุมทีมที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำการเขียนผลงานเพื่อเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐครั้งที่ผ่านมา

อ่าน 92 เวลา