logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

17 กุมภาพันธ์ 2564 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดพิจิตร และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร พร้อมเยี่ยมชมร้านซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ โดยมีนายสมศักดิ์ สีอุดทา ประธานกรรมการ ผู้จัดการสหกรณ์ และคณะกรรมการ ให้การต้อนรับ

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดพิจิตร และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร พร้อมเยี่ยมชมร้านซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ โดยมีนายสมศักดิ์ สีอุดทา ประธานกรรมการ ผู้จัดการสหกรณ์ และคณะกรรมการ ให้การต้อนรับ
ในการนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบนโยบายและให้แนวทางในการดำเนินงานของสหกรณ์ คำแนะนำในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้สหกรณ์สามารถดำเนินกิจการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นย้ำให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความขยันในการทำงาน ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมที่จะสนับสนุนเงินทุนและอุปกรณ์ทางการตลาดให้กับสหกรณ์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก และสร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป

อ่าน 117 เวลา