logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

17 กุมภาพันธ์ 2564 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดพิจิตร และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกข้าวโพดหวานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด นายจตุพร จันทร์พรหม หมู่ 8 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดพิจิตร และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกข้าวโพดหวานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด นายจตุพร จันทร์พรหม หมู่ 8 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร โดยมีนายสมศักดิ์ สีอุดทา ประธานสหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด สมาชิกสหกรณ์ ผู้แทนจากบริษัท แปซิฟิกเมล็ดพันธุ์ จำกัด ผู้แทนบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ หลังจากนั้น เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดรวบรวมข้าวโพดสด ณ สหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด
ทั้งนี้ โครงการปลูกข้าวโพดหวานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ระยะที่ 2 มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 3 แห่ง มีสมาชิกที่ปลูกข้าวโพดหวานรวม จำนวน 15 ราย พื้นที่ปลูกข้าวโพดหวาน จำนวน 37 ไร่ 2 งาน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำนวน 3,300 กิโลกรัม ปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ จำนวน 123.75 ตัน ราคารับซื้อข้าวโพดหวานกิโลกรัมละ 4 บาท มูลค่าที่จำหน่าย จำนวน 495,000 บาท ประกอบด้วย 1. สหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด สมาชิกที่ปลูกข้าวโพดหวาน จำนวน 10 ราย พื้นที่ปลูกข้าวโพดหวาน 22 ไร่ 2 งาน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำนวน 3,300 กิโลกรัม ปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ จำนวน 74.25 ตัน มูลค่าที่จำหน่าย 297,000 บาท 2.สหกรณ์โคนมการเกษตรพิจิตร จำกัด สมาชิกที่ปลูกข้าวโพดหวานจำนวน 3 ราย พื้นที่ปลูกข้าวโพดหวาน 11 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่จำนวน 3,300 กิโลกรัม ปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ จำนวน 76.30 ตัน มูลค่าที่จำหน่าย จำนวน 145,200 บาท 3. สหกรณ์การเกษตรชุมชนตำบลวัดขวาง จำกัด สมาชิกที่ปลูกข้าวโพดหวานจำนวน 2 ราย พื้นที่ปลูกข้าวโพดหวาน 4 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่รวมจำนวน 3,300 กิโลกรัม ปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ จำนวน 13.20 ตัน มูลค่าที่จำหน่าย จำนวน 52,800 บาท การปลูกข้าวโพดหวาน เริ่มปลูกเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ประมาณการเก็บเกี่ยวช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ดำเนินการรวบรวมโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทวีทองการเกษตร

อ่าน 96 เวลา