logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

17 กุมภาพันธ์ 2564 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดพิจิตร และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วแระญี่ปุ่นของสมาชิกสหกรณ์ของสหกรณ์ชาวนาวังทรายพูน จำกัด ณ แปลงปลูกถั่วแระญี่ปุ่น ของนายสังคม ภาศรี หมู่ที่ 9 บ้านดงคันหลาว ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดพิจิตร และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วแระญี่ปุ่นของสมาชิกสหกรณ์ของสหกรณ์ชาวนาวังทรายพูน จำกัด ณ แปลงปลูกถั่วแระญี่ปุ่น ของนายสังคม ภาศรี หมู่ที่ 9 บ้านดงคันหลาว ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
สำหรับโครงการปลูกถั่วแระญี่ปุ่นของสหกรณ์ชาวนาวังทรายพูน จำกัด มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 21 ราย จำนวนพื้นที่ปลูกถั่วแระญี่ปุ่น 481 ไร่ ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ประมาณ จำนวน 1,400 กิโลกรัม ปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ จำนวน 673.40 ตัน มูลค่าที่จำหน่าย จำนวน 11,447,800 บาท โดยการปลูกถั่วแระญี่ปุ่น จะเริ่มปลูกเดือนธันวาคม ประมาณการเก็บเกี่ยวช่วงเดือนกุมภาพันธ์ อายุการเก็บเกี่ยว จำนวน 65 – 70 วัน ต้นทุนการผลิตต่อไร่ จำนวน 7,000 – 8,000 บาท รายได้ต่อไร่ประมาณ จำนวน 20,400-23,800 บาท มีบริษัทมารับซื้อ และประกันราคาให้ที่กิโลกรัมละ 17 บาท หรือตันละ 17,000 บาท และมีการคัดเกรดตามข้อกำหนดของบริษัท โดยทำรูปแบบเกษตรพันธสัญญา โดยผ่านการตัดเกรดคุณภาพผลผลิตตามเกณฑ์ของบริษัท ต้องผลิตตามมาตรฐานและข้อกำหนดของบริษัท มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของบริษัทเข้ามาให้คำปรึกษา และมีการตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ มีการดำเนินการรวบรวมโดยผู้รับซื้อภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพและลดปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งโดยการส่งเสริมการปลูกพืชการใช้น้ำน้อยอีกด้วย

อ่าน 116 เวลา