logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

15 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม

เวลา 09.30 น. นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 และรายงานสถานการณ์ยางพารา ซึ่งได้คาดการณ์ว่าปี 2564 จะมีผลผลิตประมาณ 13.812 ล้านตัน มีการใช้ 13.869 ล้านตัน จากนั้นที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินการระบายยาง โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง สรุปผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ 9 โครงการ แบ่งเป็น โครงการด้านการผลิต จำนวน 1 โครงการ โครงการด้านการตลาดและแปรรูป จำนวน 8 โครงการ และเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ รวมถึงรายงานความก้าวหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยการประชุมครั้งนี้ ประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ร่วมกับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

อ่าน 52 เวลา