สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

15 มกราคม 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บันทึกเทปเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ ซึ่งการบันทึกเทปในครั้งนี้จะเผยแพร่ในรายการเรื่องง่ายใกล้ตัว เวลา 20.50 - 21.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บันทึกเทปเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ ซึ่งการบันทึกเทปในครั้งนี้จะเผยแพร่ในรายการเรื่องง่ายใกล้ตัว เวลา 20.50 - 21.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD
โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นโครงการพระราชดำริแห่งแรกในจังหวัดเพชรบุรี นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง เมื่อปี 2507 และได้พระราชทานที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรชาวสวนผักชะอำ 83 ครอบครัวเข้ามาอยู่อาศัยและได้ทำประโยชน์ด้านการเกษตร ต่อมาได้ริเริ่มโครงการไทย - อิสราเอล เพื่อพัฒนาชนบท (หุบกะพง) โดยรัฐบาลอิสราเอลอาสาช่วยเหลือพัฒนาความรู้การเกษตรในรูปแบบของผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ และใช้ชื่อว่า โครงการไทย - อิสราเอล เพื่อพัฒนาชุมชน (หุบกะพง) โดยเลือกที่ดินบริเวณหุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นที่ตั้งของศูนย์สาธิตและทดลองการเกษตรของโครงการ ปัจจุบัน ในพื้นที่โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง เป็นหมู่บ้านสหกรณ์ตัวอย่างที่นำหลักวิธีการสหกรณ์เข้ามาบริหารจัดการในชุมชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและปศุสัตว์ อีกทั้งสหกรณ์มีกลุ่มอาชีพในสังกัดจากการรวมตัวของสมาชิกของสหกรณ์ ซึ่งดำเนินงานอยู่ในพื้นที่โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง เช่น กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุน กลุ่มผู้เลี้ยงแพะบ้านหุบกะพง กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยบ้านหุบกะพง กลุ่มผู้ปลูกผักวิถีอินทรีย์ พืชที่ปลูก ได้แก่ กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค และข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม กลุ่มสตรีศิลปาชีพ (พิเศษ) ป่านศรนารายณ์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเส้นใยป่านศรนารายณ์ สร้างสรรค์ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ หมวก กระเป๋า รองเท้า ที่รองแก้ว เข็มขัด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์สินค้าในครัวเรือน และผักปลอดภัยในโครงการ เช่น มะเขือเทศ กระเจี๊ยบ มะกรูด จากสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด อีกด้วย
นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดตั้งศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับพื้นที่ เพื่อดำเนินการภารกิจในด้านต่างๆ ดังนี้ 1.ด้านการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์และงานชลประทาน 2.ด้านส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ 3. ด้านส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) 4. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (การผลิต) และการตลาด 5. ด้านการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์โครงการฯ 6. ด้านโครงการพิเศษ สาธิต ทดลองการเกษตร สู่การปฏิบัติในแปลงเกษตรกร/สมาชิก 7. ด้านบริการ กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) และจิตอาสา เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

อ่าน 96 เวลา