logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

14 กันยายน 2564 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2564 เพื่อประชุมติดตามรายงานความคืบหน้าการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2564 ของกิจกรรมต่างๆ

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2564 เพื่อประชุมติดตามรายงานความคืบหน้าการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2564 ของกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจรรมในวันที่ 30 กันยายน และวันที่ 1 ตุลาคม 2564 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 49 ปี การจัดหาของที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข (Happy Body & Relax) และพิธีการมอบรางวัล ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งปีนี้กำหนดรูปแบบจัดกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีผู้อำนวยการกอง/สำนัก เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 2 อาคาร 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

อ่าน 35 เวลา