สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

13 กันยายน 2564 นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบโล่รางวัลให้แก่บุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการจัดประกวดสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง ประจำปี 2564 ณ ศูนย์โครงการหลวงห้วยน้ำริน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบโล่รางวัลให้แก่บุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการจัดประกวดสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง ประจำปี 2564 ณ ศูนย์โครงการหลวงห้วยน้ำริน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและมีกิจกรรมเพื่อชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง และเพื่อคัดเลือกสมาชิกที่มีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอุดมการณ์สหกรณ์ พร้อมทั้งยกย่องเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ร่วมการส่งเสริมสหกรณ์ทำให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน เพื่อคัดเลือกสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และไม่ทุจริต ตลอดจนเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของสมาชิกสหกรณ์ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ให้มีความรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความเพียร รอบคอบอดทน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในชุมชน เห็นควรให้มีการคัดเลือกสหกรณ์ที่มีกิจกรรมดีเด่นในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวอย่างในการพัฒนาศักยภาพในทุกด้านบนพื้นที่สูง ส่งเสริมให้สมาชิกให้ความสำคัญของการ รวมกลุ่มกันประกอบกิจกรรมเพื่อพัฒนาทั้งในด้านอาชีพและสังคมสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเตรียมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงอีกทางหนึ่ง
สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และมีกิจกรรมเพื่อชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์บนพื้นที่สูง คัดเลือกสมาชิกสหกรณ์ที่มีการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้มีความประพฤติดี และใช้จ่ายอย่างประหยัดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และยกย่องความดีแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ร่วมส่งเสริมสหกรณ์ ในพื้นที่โครงการหลวง ที่ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนงานสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีความตระหนักในคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความเพียร รอบคอบ อดทน และใช้สติปัญญาในการดำรงชีวิตในรูปแบบที่พอเพียง โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการส่งเสริมสหกรณ์และการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่ 40 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ใน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน น่าน กำแพงเพชร ตาก กาญจนบุรี ลำปาง และจังหวัดเพชรบูรณ์ ปัจจุบันมีการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรแล้ว จำนวน 57 สหกรณ์ 2 กลุ่มเกษตรกร 4 กลุ่มเตรียมสหกรณ์

อ่าน 81 เวลา