logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

13 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

เวลา 13.30 น. นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการ จากนั้นที่ประชุมได้มีการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมยั่งยืน และรายงานแผนพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน พ.ศ. 2565-2570 ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐของพื้นที่กลุ่มที่ 1 จำนวน 11 จังหวัด รวมถึงนำเสนอแนวทางในการการป้องกันตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของรัฐและแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ทำการเกษตรในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ
โดยการประชุมครั้งนี้ ประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมที่ดิน กรมป่าไม้ กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมแผนที่ทหาร กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

อ่าน 64 เวลา