สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

12 มกราคม 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับคุณภาพการบริการ เข้าสู่เกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ” พร้อมด้วยนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ Video Conference ไปยังหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อนำเสนอถึงหลักเกณฑ์และแนวทางการส่งผลงานเพื่อให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับคุณภาพการบริการ เข้าสู่เกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ” พร้อมด้วยนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ Video Conference ไปยังหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อนำเสนอถึงหลักเกณฑ์และแนวทางการส่งผลงานเพื่อให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน ก.พ.ร. พร้อมทั้งเกิดการเรียนรู้และรับฟังประสบการณ์เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปวางแผนพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานสู่มาตรฐานเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ต่อไปในอนาคต
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มุ่งพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และสามารถส่งต่อความช่วยเหลือและปรับปรุงการบริการของสหกรณ์ให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของสมาชิก ส่งผลต่อการกินดีอยู่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ให้ดียิ่งขึ้น และในแต่ละปี กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้คัดเลือกโครงการและผลความสำเร็จจากการปฏิบัติงานและการพัฒนาด้านการให้บริการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ เพื่อนำเสนอเข้ารับรางวัลบริการภาครัฐจากสำนักงานก.พ.ร. และได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งรางวัลเลิศรัฐนี้ เป็นรางวัลที่สำนักงาน ก.พ.ร. มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรมและเป็นที่พึงพอใจ ซึ่งได้แบ่งประเภทรางวัลเลิศรัฐ ออกเป็น 3 หมวด ได้แก่รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รางวัลบริการภาครัฐและรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนงานและยกระดับการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยได้รับเกียรติจากนายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการนำเสนอผลงานเข้ารับรางวัลเลิศรัฐ เป็นวิทยากรบรรยายถึงแนวทางการพัฒนางาน การพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลและเข้ากับหลักเกณฑ์ที่จะสามารถเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐจากสำนักงาน ก.พ.ร.ได้ในปีนี้ ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

อ่าน 121 เวลา